เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
1.   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
    1.1 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2563
    1.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
    1.3 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร
    1.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
    1.5 รายชื่อหลักสูตรรับการประเมิน ปีการศึกษา 2563
2.   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3
3.   คู่มือระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
  (TQF) สำหรับหลักสูตรและหน่วยงาน
4.   คู่มือวิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
5.   รายงานการประเมินตนเอง AUN-QA
6.   แบบฟอร์มส่งข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และผู้ประสานงานหลักสูตร (Advance Level) Individual
7.   แบบฟอร์มส่งข้อมูลรายชื่อผู้แทนหลักสูตรเข้าร่วมการประเมิน (Basic Level) (Intermediate Level)  
8.   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
9.   แบบฟอร์ม Appendix B
10.   แบบฟอร์ม Appendix D