QA Helper 

ประกาศระเบียบ กฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 TitleModified DateSizeClicks
ISCED Fields of Education and Training 2013 (สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน)30/4/2560777.25 KB625
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.255730/4/25602.15 MB715
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 22/5/256076.26 KB656
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์22/5/2560597.15 KB522
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ30/4/2560702.43 KB641
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)30/4/256052.36 KB498
ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่30/4/256074.75 KB488
สรุปประเด็นหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255830/4/2560254.64 KB963
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 TitleModified DateSizeClicks
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 255230/4/2560386.37 KB492
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1383 เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มคอ.2_ (ลงวันที่ 2 พ.ย.58)30/4/2560386.37 KB492
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1639ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ TQF (ฉบับที่ 3)_ (ลงวันที่ 24 ธ.ค.58)30/4/2560745.71 KB523
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว259 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ30/4/2560700.33 KB521
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว506 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 254830/4/2560415.75 KB441
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว210 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)30/4/2560345.85 KB481
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่มีแขนงวิชากลุ่มสาขา30/4/2560227.54 KB459
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)30/4/2560306.31 KB467
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน