เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดาวน์โหลด
1.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
    1.1 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
    1.2 รูปแบบและรายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
    1.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
    1.5 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3
3.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4
4.  คู่มือระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
  (TQF) สำหรับหลักสูตรและหน่วยงาน
5.  001 SAR AUN-QA – Version 3
6.  001 SAR AUN-QA – Version 4
7.  002 Plan
8.  003 Report and plan
9.  004 ข้อมูลผู้เข้ารับสัมภาษณ์
10.  005 รายชื่อผู้แทนหลักสูตร
11.  Appendix J Version 3
12.  Appendix J Version 4
13.  Appendix D Version 3
14.  Appendix D Version 4
15.  Appendix B Version 3
16.  Appendix B Version 4