กิจกรรม สัมมนาจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารประกอบการประเมินหลักสูตร AUN-QA

เอกสาร ข้อมูลการเข้ารับรองคุณภาพหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

เอกสาร กิจกรรม: การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์  AUN-QA