QA Helper 

ประกาศระเบียบ กฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 TitleModified DateSizeClicks
ISCED Fields of Education and Training 2013 (สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน)4/30/2017777.25 KB557
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.25574/30/20172.15 MB651
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 5/22/201776.26 KB610
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์5/22/2017597.15 KB468
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ4/30/2017702.43 KB592
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)4/30/201752.36 KB440
ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่4/30/201774.75 KB437
สรุปประเด็นหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25584/30/2017254.64 KB860
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 TitleModified DateSizeClicks
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25524/30/2017386.37 KB444
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1383 เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มคอ.2_ (ลงวันที่ 2 พ.ย.58)4/30/2017386.37 KB444
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1639ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ TQF (ฉบับที่ 3)_ (ลงวันที่ 24 ธ.ค.58)4/30/2017745.71 KB472
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว259 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ4/30/2017700.33 KB484
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว506 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 25484/30/2017415.75 KB408
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว210 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)4/30/2017345.85 KB438
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่มีแขนงวิชากลุ่มสาขา4/30/2017227.54 KB425
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)4/30/2017306.31 KB431
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน