ระบบคุณภาพ SWU

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

     จากการที่ สกอ.ให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบที่จะมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาเองได้นั้นถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทำการเปรียบเทียบแนวโน้มทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
     โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คือ การปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559

การประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร