ระบบคุณภาพหลักสูตร

 

QA Helper 

ประกาศระเบียบ กฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 TitleModified DateSizeClicks
ISCED Fields of Education and Training 2013 (สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน)4/30/2017777.25 KB697
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.25574/30/20172.15 MB819
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 5/22/201776.26 KB724
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์5/22/2017597.15 KB636
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ4/30/2017702.43 KB702
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)4/30/201752.36 KB575
ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่4/30/201774.75 KB541
สรุปประเด็นหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25584/30/2017254.64 KB1075

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

 TitleModified DateSizeClicks
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25524/30/2017386.37 KB534
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1383 เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มคอ.2_ (ลงวันที่ 2 พ.ย.58)4/30/2017386.37 KB534
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1639ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ TQF (ฉบับที่ 3)_ (ลงวันที่ 24 ธ.ค.58)4/30/2017745.71 KB570
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว259 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ4/30/2017700.33 KB560
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว506 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 25484/30/2017415.75 KB481
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว210 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)4/30/2017345.85 KB531
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่มีแขนงวิชากลุ่มสาขา4/30/2017227.54 KB494
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)4/30/2017306.31 KB508

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน