ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ

ข่าวสาร

 

  คู่มือที่จำเป็นสำหรับการอบรม EdPExสามารถดาวน์โหลดได้ดังต่อไปนี้

-    EdPEx Criteria 2558-2561
-    TQA Criteria 2559-2560
-    Baldridge Excellence Framework

หมายเหตุ : ผู้บริหารคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมครบทุกหัวข้อ มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน SWU-EdPEx 

 

 

ประชาสัมพันธ์ QD IN HOUSE // QD CLINIC 

สามารถสแกน QR CORE เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม