ข่าวสารล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200
ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 94 หน่วยงาน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว 

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ forms.gle/AJs5xoeppLKqppL78 หรือ QR code ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อบรมผ่านเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th/ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่
ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดทำการปกติในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการ WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร 
สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตามช่องทางดังนี้

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่สามารสมัครได้ที่  shorturl.at/gorA7 หรือสแกน QR Code 

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/twKV7 หรือ QR code ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

RSS
12