ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่สามารสมัครได้ที่  shorturl.at/gorA7 หรือสแกน QR Code 

การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs
เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs

เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs

ประชาสัมพันธ์เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (บรรยายออนไลน์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/twKV7 หรือ QR code ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

RSS
12
ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ