ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
Patcharaporn
/ Categories: กิจกรรม

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ขอเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งหลักสูตรสามารถเลือกวันสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://dlink.me/NIyT6 
ติดต่อสอบถาม : นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร 091-0655540

หมายเหตุ: 
- หลักสูตรจะต้องเตรียมรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในวันอบรม
- เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (9 modules) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม ได้ที่ลิงก์
https://www.youtube.com/channel/UC2CgrG0p5lCAo7yHwDGFlDA

 

Previous Article กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
Next Article รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
Print
597