ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops)  หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

📢 ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563

⛳️ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/zAJCX หรือ QR code ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

📢 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563

สามารถเข้าอบรมได้ที่ https://moodle.swu.ac.th/course/index.php?categoryid=84 หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
หรือ Scan QR Code 

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200
ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 94 หน่วยงาน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว 

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

📢 ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563
⛳️ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ forms.gle/AJs5xoeppLKqppL78 หรือ QR code ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
🌐 อบรมผ่านเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th/ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่
ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดทำการปกติในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการ WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร 
สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตามช่องทางดังนี้

RSS
12