ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn
/ Categories: กิจกรรม

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) คณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200)  มีคณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ คือ 1.คณะกายภาพบำบัด 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์ และ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการกับ สป.อว. ต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Previous Article รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
Next Article กิจกรรม One Page Report
Print
620