ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรม One Page Report
Patcharaporn
/ Categories: กิจกรรม

กิจกรรม One Page Report

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ One Page Report โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อช่วยให้คณะ/ส่วนงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้  ซึ่งจัดกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

Previous Article การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) คณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ
Next Article ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง
Print
645