การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
Patcharaporn

การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ประเมินทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบนโยบายและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Previous Article กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
Print
367