ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม One Page Report ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
กิจกรรม  One Page Report ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

กิจกรรม One Page Report ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม : Tools Training หัวข้อ การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้ One Page Report 
โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ  วงษ์วิทย์ และอาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อช่วยให้คณะ/ส่วนงาน สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม : Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx) โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ และอาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564  

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops)  หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/zAJCX หรือ QR code ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าอบรมได้ที่ https://moodle.swu.ac.th/course/index.php?categoryid=84 หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หรือ Scan QR Code  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

RSS
12