ข่าวสารล่าสุด

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

- ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
- เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเสร็จนั้
- โดยผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่: https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/
 

กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
หัวข้อ EdPEx Gap Analysis 
ขอเชิญผู้บริหารคณะ/ส่วนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม EdPEx Gap Analysis ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งส่วนงานสามารถเลือกวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

รุ่น 1 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2565
รุ่น 2 วันที่ 25 และ 27 มกราคม 2565
รุ่น 3 วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3Jqb9Fj
ติดต่อสอบถาม: นางพรนิภา ถาวะโร โทร 095 224 5945

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ขอเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งหลักสูตรสามารถเลือกวันสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://dlink.me/NIyT6 
ติดต่อสอบถาม : นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร 091-0655540

หมายเหตุ: 
- หลักสูตรจะต้องเตรียมรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในวันอบรม
- เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (9 modules) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม ได้ที่ลิงก์
https://www.youtube.com/channel/UC2CgrG0p5lCAo7yHwDGFlDA

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง
ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน
YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป
AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=79yivYLpwvc&t=15s

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs  การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ผ่านระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Application Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/DAwcBHXYhBu5U9cp6

RSS