ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปี 2

กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง ตามหัวข้อท่านสนใจ

กำหนดสิทธิ์ที่นั่ง  รับสมัครเพียงหน่วยงานละ 2 ท่าน/วัน/หมวด เท่านั้น

  •  กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop)  หัวข้อ Exclusive EdPEx

       -   กำหนดการ หัวข้อ Exclusive EdPEx วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

       -  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

  •  หัวข้อ หมวด 5 บุคลากร

        -  กำหนดการ หมวด 5 บุคลากร วันที่ 6 มีนาคม 2561

  •  หัวข้อ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

       -  กำหนดการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 15 มีนาคม 2561

  คู่มือที่จำเป็นสำหรับการอบรม EdPExสามารถดาวน์โหลดได้ดังต่อไปนี้

-    EdPEx Criteria 2558-2561
-    TQA Criteria 2559-2560
-    Baldridge Excellence Framework

หมายเหตุ : ผู้บริหารคณะ/มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมครบทุกหัวข้อ มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมิน SWU-EdPEx

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ QD IN HOUSE // QD CLINIC 

สามารถสแกน QR CORE เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม