กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
Patcharaporn
/ Categories: กิจกรรม

กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอเชิญผู้ประสานงานของคณะ/ส่วนงาน/หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ Zoom และหน้าที่ของผู้ประสานงานสำหรับการปฏิบัติงานในการประเมินออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร.12621

Previous Article ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง
Next Article การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
Print
356