รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

Patcharaporn 0 524

- ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
- เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเสร็จนั้
- โดยผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่: https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/
 

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Patcharaporn 0 657

ขอเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งหลักสูตรสามารถเลือกวันสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://dlink.me/NIyT6 
ติดต่อสอบถาม : นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร 091-0655540

หมายเหตุ: 
- หลักสูตรจะต้องเตรียมรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในวันอบรม
- เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (9 modules) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม ได้ที่ลิงก์
https://www.youtube.com/channel/UC2CgrG0p5lCAo7yHwDGFlDA

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

Patcharaporn 0 1103

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ผ่านระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Application Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/DAwcBHXYhBu5U9cp6

RSS
12