การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

Patcharaporn 0 391

ขอเชิญผู้ประเมินทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบนโยบายและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Patcharaporn 0 379

ขอเชิญผู้ประสานงานของคณะ/ส่วนงาน/หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ Zoom และหน้าที่ของผู้ประสานงานสำหรับการปฏิบัติงานในการประเมินออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร.12621

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

Patcharaporn 0 882

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน
YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป
AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=79yivYLpwvc&t=15s

กิจกรรม One Page Report

Patcharaporn 0 704

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ One Page Report โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อช่วยให้คณะ/ส่วนงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้  ซึ่งจัดกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) คณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ

Patcharaporn 0 657

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200)  มีคณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ คือ 1.คณะกายภาพบำบัด 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์ และ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการกับ สป.อว. ต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

RSS
12