ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114  ซอยสุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กทม. 10110

โทรศัพท์ 02 260 2574 หมายเลขภายใน 12623 – 12633  E-mail : qd@g.swu.ac.th