กิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Patcharaporn 0 178

ขอเชิญผู้ประสานงานของคณะ/ส่วนงาน/หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Zoom Management Team (ZMT) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของระบบ Zoom และหน้าที่ของผู้ประสานงานสำหรับการปฏิบัติงานในการประเมินออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร.12621

กิจกรรม One Page Report

Patcharaporn 0 395

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ One Page Report โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อช่วยให้คณะ/ส่วนงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้  ซึ่งจัดกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันที่ 11 มีนาคม และ วันที่ 8 เมษายน 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) คณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ

Patcharaporn 0 406

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200)  มีคณะเข้าร่วมจำนวน 4 คณะ คือ 1.คณะกายภาพบำบัด 2.คณะพยาบาลศาสตร์ 3.คณะวิทยาศาสตร์ และ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการกับ สป.อว. ต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Patcharaporn 0 404

ขอเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งหลักสูตรสามารถเลือกวันสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://dlink.me/NIyT6 
ติดต่อสอบถาม : นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง โทร 091-0655540

หมายเหตุ: 
- หลักสูตรจะต้องเตรียมรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในวันอบรม
- เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (9 modules) ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม ได้ที่ลิงก์
https://www.youtube.com/channel/UC2CgrG0p5lCAo7yHwDGFlDA

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

Patcharaporn 0 850

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ผ่านระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Application Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/DAwcBHXYhBu5U9cp6

RSS