เอกสารประกอบกิจกรรมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  2561