เอกสารประกอบกิจกรรมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  2561 

เอกสารประกอบกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 

แบบฟอร์มความเสี่ยง 

 TitleModified DateSize Clicks
แบบฟอร์ม RM111/13/201986.84 KBDownload29
แบบฟอร์ม RM211/13/201913.80 KBDownload30