รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

Tier 1

 TitleModified Date 
1.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-25611/5/2562Download
2.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-25604/3/2562Download
3.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-25584/3/2562Download
4.ผู้ประเมินขึ้นทะเบียนระดับหลักสูตรของ สกอ. ที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ใหม่(ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 25-26 พ.ค.60)4/3/2562Download
5. ผู้ประเมินที่ผ่านการทบทวนความรู้โดยการทำแบบทดสอบ ปี พ.ศ.25604/3/2562Download
6.ผู้ประเมินหน้าใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมิน ปีการศึกษา 25594/3/2562Download

Tier 2

ระดับคณะ

หมายเหตุ ลำดับ 3 และ 4 สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ