รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

Tier 1

 TitleModified Date 
1.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560-25615/1/2019Download
2.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-25603/4/2019Download
3.ผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-25583/4/2019Download
4.ผู้ประเมินขึ้นทะเบียนระดับหลักสูตรของ สกอ. ที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ใหม่(ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร วันที่ 25-26 พ.ค.60)3/4/2019Download
5. ผู้ประเมินที่ผ่านการทบทวนความรู้โดยการทำแบบทดสอบ ปี พ.ศ.25603/4/2019Download
6.ผู้ประเมินหน้าใหม่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมิน ปีการศึกษา 25593/4/2019Download

Tier 2

ระดับคณะ

หมายเหตุ ลำดับ 3 และ 4 สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ