กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรแบบชุดวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง   Outcome Based Education (OBE)”   ครั้งที่ 1

กิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ Writing SAR วันที่ 23 เมษายน 2562 

กิจกรรม การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การอบรม Assessor AUN-QA Workshop" ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1" Writing SAR Workshops ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560