กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การอบรม Assessor AUN-QA Workshop" ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1" Writing SAR Workshops ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560