เอกสารประกอบการประเมินหลักสูตร AUNQA

เอกสาร ข้อมูลการเข้ารับรองคุณภาพหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

เอกสาร กิจกรรม: การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์  AUN-QA