เอกสารประกอบการประเมินหลักสูตร AUNQA

เอกสาร ข้อมูลการเข้ารับรองคุณภาพหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

เอกสารงานประชุม

  • เอกสารงานประชุมวันที่ 31 ตุลาคม 2561