รายการ แหล่งข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูล ส่วนงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลวันที่
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ TQF  (ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
สำนักคอมพิวเตอร์ ระบบ TQF (real time)
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการกำหนดสิทธิ์ คณะ/หลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย  
จำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689 บัณฑิตวิทยาลัย  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689 บัณฑิตวิทยาลัย  
จำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ระบบ SUPREME โดยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ  คณะ/หลักสูตร  
  http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
จำนวนนิสิตลาออก  ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา   
  ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย  
  ระบบ SUPREME โดยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ  คณะ/หลักสูตร  
ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
FTEs
http://planning.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13145 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://planning.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7542 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

 

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  
ผลงานวิจัย/วิชาการตีพิพม์เผยแพร่ของอาจารย์ 

ระบบ HURIS-งานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลยืนยันจากคณะ
  เจ้าของผลงาน เข้าระบบ คณะ/หลักสูตร
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตและบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตารางสรุปข้อมูล
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย