AUN-QA

EdPEx

- Criteria

 TitleModified DateClicks
การชี้แจงการดำเนินการหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 256315/10/256451
กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(SAR Writing EdPEx) วันที่ 28 เมษายน 25647/7/256497
กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(SAR Writing EdPEx)วันที่ 26 เมษายน 256411/5/2564142
กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การชี้แจงกิจกรรมการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้ One Page Report วันที่ 7 เมษายน 2564 29/6/256466
EdPex Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx: โครงร่างองค์กร วันที่ 22 มีนาคม 256429/6/256488
กิจกรรม One page Report วันที่ 18 กันยายน 256329/6/256444
EdPEx : Tools Training ครั้งที่ 2: Strategic Deployment วันที่ 26 พฤษภาคม 256329/6/256460
EdPEx: Tools Training ครั้งที่ 1 หัวข้อ Strategic Plan วันที่ 29 เมษายน 2563 ภาคบ่าย28/5/2563318
EdPEx: Tools Training ครั้งที่ 1 หัวข้อ Strategic Plan วันที่ 29 เมษายน 2563 ภาคเช้า28/5/2563336