กิจกรรม EdPEx : Tools Training ครั้งที่ 1: Strategic Plan วันที่ 29 เมษายน 2563

กิจกรรม EdPEx : Tools Trainning ครั้งที่ 2 :Strategic Deployment วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม One page Report วันที่ 18 กันยายน 2563

1. VDO นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

2. การเข้าชมวิดิโอ จะสามารถเข้าดูได้เฉพาะผู้ที่มีอีเมล @g.swu.ac.th เท่านั้น