กิจกรรม EdPEx : Tools Training ครั้งที่ 1: Strategic Plan วันที่ 29 เมษายน 2563

กิจกรรม EdPEx : Tools Training ครั้งที่ 2: Strategic Deployment วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

** หมายเหตุ **

  1. VDO นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอบรมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่     
  2. การเข้าดูไฟล์ VDO อบรมนี้ อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีอีเมล @g.swu.ac.th เท่านั้น