แหล่งข้อมูล      
       
รายการ แหล่งข้อมูล/การเข้าถึงข้อมูล ส่วนงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลวันที่
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ TQF  (ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
สำนักคอมพิวเตอร์ ระบบ TQF (real time)
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการกำหนดสิทธิ์ คณะ/หลักสูตร
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ตารางสรุปข้อมูล ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ข้อมูล 3 ธันวาคม 2561
ข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล 19 เมษายน 2562
จำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   ตารางสรุปข้อมูล ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ข้อมูล 19 เมษายน 2562
จำนวนนิสิตระดับปริญญาโท  ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล 24 เมษายน 2562
จำนวนนิสิตระดับปริญญาเอก ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล 24 เมษายน 2563
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล 24 เมษายน 2563
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล 24 เมษายน 2564
จำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ระบบ SUPREME โดยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ  คณะ/หลักสูตร ระบบ SUPREME (real time)
  http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7689 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ข้อมูล 13 กันยายน 2561
จำนวนนิสิตลาออก  ตารางสรุปข้อมูล ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  ข้อมูล 19 เมษายน 2562
  ตารางสรุปข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างรอข้อมูล
  ระบบ SUPREME โดยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ  คณะ/หลักสูตร ระบบ SUPREME (real time)
ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
FTEs
http://planning.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13145 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ขาดคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูล 19 เมษายน 2562
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://planning.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7542 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ข้อมูล 27 ธันวาคม 2561
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
อยู่ระหว่างประมวลผล

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
https://survey-grad.swu.ac.th/
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ระบบ Survey-grad (real time)
ผลงานวิจัย/วิชาการตีพิพม์เผยแพร่ของอาจารย์  ระบบ HURIS-งานประกันคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ข้อมูลรอการยืนยันผลจากผู้ประเมินในเดือนพฤษภาคม)
  เจ้าของผลงาน เข้าระบบ คณะ/หลักสูตร
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตและบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ตารางสรุปข้อมูล
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างรอข้อมูล