ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ( ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)