กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) หัวข้อ การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ QC Tool หัวข้อ : INHOUSE สำนักงานอธิการบดี เรื่อง หมวด 3 ลูกค้าและหมวด 6 การปฎิบัติการ

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดความรู้ วันที่ 15 มีนาคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 5 บุคลากร วันที่ 6 มีนาคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 2 กลยุทธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 1 การนำองค์กร วันที่ 31 มกราคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ เจาะลึกเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561