โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2564

กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ One Page Report  วันที่ 7 เมษายน 2564

 กิจกรรม EdPEx: Tools Training ครั้งที่ 2: Strategic Deployment  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

กิจกรรม  EdPEx: Tools Training ครั้งที่ 1 หัวข้อ Strategic Plan วันที่ 29 เมษายน 2563

กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรม: Tool Training (Workshop) หัวข้อ “การดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx และการประเมินตนเอง” วันที่ 20 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2562

กิจกรรมเจาะลึกเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กิจกรรมเจาะลึกเกณฑ์ EdPEx: หมวด 6  ระบบปฏิบัติการ วันที่ 21 มีนาคม 2562

กิจกรรมเจาะลึกเกณฑ์ EdPEx: หมวด 3  ลูกค้า วันที่ 20 มีนาคม 2562

กิจกรรมเจาะลึกเกณฑ์ EdPEx: หมวด 5 บุคลากร วันที่ 15 มีนาคม 2562

กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) หัวข้อ การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ QC Tool หัวข้อ : INHOUSE สำนักงานอธิการบดี เรื่อง หมวด 3 ลูกค้าและหมวด 6 การปฎิบัติการ วันที่ 22 มีนาคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดความรู้ วันที่ 15 มีนาคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 5 บุคลากร วันที่ 6 มีนาคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 2 กลยุทธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 1 การนำองค์กร วันที่ 31 มกราคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2561

กิจกรรม EdPEx หัวข้อ เจาะลึกเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561