ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ( ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
 TitleModified DateSize 
คณะกายภาพบำบัด6/16/201727.74 KBDownload
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม6/16/201730.92 KBDownload
คณะสังคมศาสตร์6/16/201729.30 KBDownload
คณะเศรษฐศาสตร์6/16/201728.65 KBDownload
คณะศึกษาศาสตร์6/16/201727.12 KBDownload
คณะศิลปกรรมศาสตร์6/16/201731.52 KBDownload
คณะวิศวกรรมศาสตร์6/16/201728.41 KBDownload
คณะวิทยาศาสตร์6/16/201730.59 KBDownload
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ6/16/201728.41 KBDownload
คณะมนุษยศาสตร์6/16/201731.14 KBDownload
คณะเภสัชศาสตร์6/16/201727.90 KBDownload
คณะแพทยศาสตร์6/16/201727.94 KBDownload
คณะพลศึกษา6/16/201730.70 KBDownload
คณะพยาบาลศาสตร์6/16/201727.01 KBDownload
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร6/16/201728.99 KBDownload
คณะทันตแพทยศาสตร์6/16/201727.48 KBDownload
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน6/16/201728.55 KBDownload
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย6/16/201727.89 KBDownload