ข่าวสารหน่วยงาน

การประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

Patcharaporn 0 204

ขอเชิญผู้ประเมินทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบนโยบายและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการประชุมชี้แจง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

Patcharaporn 0 593

ขอเชิญคณาจารย์เข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน
YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป
AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0
https://www.youtube.com/watch?v=79yivYLpwvc&t=15s

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

Patcharaporn 0 340

- ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)
- เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเสร็จนั้
- โดยผู้ที่สนใจสามารถ Download ได้ที่: https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/
 

RSS