ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ forms.gle/AJs5xoeppLKqppL78 หรือ QR code ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
อบรมผ่านเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th/ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

Previous Article ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่
Next Article ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200
Print
191

หมวดหมู่