TitleModified DateSize Clicks
ร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-25664/20/20211.81 MBDownload0
คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564 (TQA)1/23/20209.81 MBDownload215
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง11/21/20183.56 MBDownload440
คู่มือ Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors 10/2/20182.55 MBDownload1406
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 25584/10/201814.00 MBDownload1048
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)4/10/20181.96 MBDownload1244
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)4/3/20172.86 MBDownload1038
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)4/3/201723.32 MBDownload1776
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 25483/23/201814.24 MBDownload1407