QD Media

QD Media 

     QD Media มีวัตถุประสงค์ ในการรวบรวม สื่อการเรียนรู้ online  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเรียนรู้ และทบทวนความรู้จากการอบรม เกี่ยวการพัฒนาคุณภาพ ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการบันทึกภาพและตัดต่อ

      ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า QD Media จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น