ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

กิจกรรม One Page Report ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม : Tools Training หัวข้อ การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้ One Page Report 
โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อาจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ  วงษ์วิทย์ และอาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อช่วยให้คณะ/ส่วนงาน สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาในการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

Previous Article กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
Print
105

หมวดหมู่