ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม : Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx) โดยมีคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ และอาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 

Previous Article รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
Next Article กิจกรรม One Page Report ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
Print
120

หมวดหมู่