ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564  ดูรายชื่อ>>https://bit.ly/3sJ9kut

 

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”
Next Article กิจกรรม SAR Writing EdPEx ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
Print
149

หมวดหมู่