ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าอบรมได้ที่ https://moodle.swu.ac.th/course/index.php?categoryid=84 หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หรือ Scan QR Code  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200
Next Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”
Print
270

หมวดหมู่