ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับคณะที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200  จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 94 หน่วยงาน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว 
 

 

 

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Next Article การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Print
199

หมวดหมู่