Patcharaporn

การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้คณะทำงานฯ และหัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณาและกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย

Previous Article เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs
Next Article ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Print
165