ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (บรรยายออนไลน์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดู VDO ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ https://sdg.swu.ac.th/sdg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดุลยรัตน์ เศวตรพัชร์ โทร.12625

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Next Article การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
Print
106

หมวดหมู่