Patcharaporn

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

📢 ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

⛳️ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/twKV7 หรือ QR code ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

🌐 อบรมผ่านเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th/ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกมลชนก โทร.12629

Next Article เอกสารและ VDO การบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs
Print
174