** หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปแล้ว ให้ทุกท่านกรอกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลกลับมาที่อีเมล  aunqa@g.swu.ac.th  **

ทางฝ่ายพัฒนาคุณภาพจะประสานงานต่อให้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ