ระบบสารสนเทศ


Risk Management and Internal audit Information System (RMIS)

แบบประเมินและสอบถามการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบประเมินและสอบถามการควบคุมภายใน ระดับคณะและส่วนงาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน