แบบฟอร์มความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศ


Risk Management and Internal audit Information System (RMIS)

เอกสารประกอบกิจกรรมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  2561 

   - การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

   - เทคนิคการประเมินและการจัดการความเสี่ยง (work shop)

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง

- การผลิตบัณฑิต

- การพัฒนาหลักสูตร

- ด้านการเงิน

- ด้านพัสดุ

- ด้านการบริหารงานบุคคล

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- ด้านแผนปฏิบัติการ