ระบบสารสนเทศ


Risk Management and Internal audit Information System (RMIS)

แบบประเมินและสอบถามการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

แบบประเมินการควบคุมภายใน

 • สำหรับผู้บริหาร  
 • บุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 • คณะกรรมการ RM

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

 • สำหรับผู้บริหาร
 • บุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 • คณะกรรมการ RM

แบบประเมินและสอบถามการควบคุมภายใน ระดับคณะและส่วนงาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

 • คณบดี/ผู้อำนวยการ
 • รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ
 • คณาจารย์
 • เจ้าหน้าที่

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

 • คณบดี/ผู้อำนวยการ
 • รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ
 • คณาจารย์
 • เจ้าหน้าที่